بازسازی قطعات صنعتی

  بازسازی بازسازی به معنی برگرداندن ابعاد قطعه فرسوده به اندازه های اولیه آن توسط فرآیندهای جرم گذاری است. بدیهی است که این کار باید با در نظر گرفتن خواص…
فهرست
تماس با مدیریت